Stadgar för den ideella föreningen Placebo
§1 Föreningens namn är Placebo.
§2 Föreningens ändamål är:
-Att erbjuda skräddarsydda lösningar för event och helhetsevenemang.
-Att utgöra en mötesplattform för att tillvarata individuellt humankapital genom kursutbud och lärlingsskap.
-Exempel på våra aktiviteter är berättarkvällar, musikevenemang och föredrag.

§3 Föreningens säte: Uppsala, Uppsala kommun, Uppsala län
§4 Medlemskap: Medlem är den som verkar för föreningens ändamål enligt stadgar
§5 Medlemsavgifter är 0 kr
§6 Styrelsen består av Ordförande och 2 övriga ledamöter
§7 Räkenskapsår är kalenderår för föreningen Placebo. Verksamhetsår påbörjas från och med det datum vid vilket
det allmänna bildande mötet bildar föreningen Placebo. Styrelsens årsredovisning överlämnas till föreningen Placebos revisorer senast den 1 april. §8 Styrelsens förvaltning (tillgångar) granskas årligen av 2 på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast 14 dagar före årsmötet avge sin revisionsberättelse. §9 Årsmöte Ordinarie årsmöte, vilket är föreningen högsta beslutande organ, hålls årligen före den 15/4 på tid och plats
som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 14 dagar före ordinarie
årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 5. Fastställande av dagordning. 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b) Styrelsens förvaltningsberättelse
(balans och resultaträkning) för det senaste verksamhets/räkenskapsåret. 7. Revisionsberättelsen för verksamhets/räkenskapsåret. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser. 9. Fastställande av medlemsavgifter. 10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret. 11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år. 12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 1 år. 13. Val av revisorer samt suppleanter. 14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 15. Övriga frågor. Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte
funnits med i kallelsen till mötet. §10 Extra årsmöte Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens
medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som
medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas. §11 Rösträtt Vid årsmöte har varje medlem en röst, rösträtten är personlig. §12 Beslut, omröstning och beslutsmässighet Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning(votering) Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida
dessa stadgar ej föreskriver annat, men enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder,
vid val sker dock avgörandet genom lottning. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig,
inte heller vid val av revisor. §13 Regler för ändring av stadgarna För ändring av dessa stadgar krävs beslut av ett årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring
av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen. §14 Utträde Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha
lämnat föreningen. §15 Uteslutning Medlem får ej uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål,
eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. §16 Upplösning av föreningen För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses
ska föreningens tillgångar överlämnas till Föreningen Verkstan RSMH org.nr 817601-3293.TillbakaStartsida/Länkar/Index